4ivium

Ensemble 4ivium (‘quadrivium’) legt zich toe op de uitvoering van polyfone muziek, vooral uit renaissance en barok. Uitgaande van een consort van vier zangers, wordt de groep naar gelang de eisen van het repertoire uitgebreid met extra zangers en instrumentalisten. Het repertoire van 4ivium beweegt zich grofweg tussen de componisten Josquin des Prez en Johann Sebastian Bach: twee meesters van de grote structuren en rekenkundige inventiviteit, wier muziek echter ook het hart van de luisteraar niet onberoerd laat.
Quadrivium betekent ‘kruispunt van vier wegen’. Daarnaast refereert de naam van het ensemble aan Aristoteles’ classificatie van de zeven vrije kunsten, waarbij hij de muziek indeelde in het quadrivium van op het getal betrokken wetenschappen, samen met rekenkunde, meetkunde en kosmologie. Pas vanaf de late middeleeuwen zou muziek verbinding zoeken met de taalvakken uit het trivium: grammatica, dialectica en retorica. 4ivium verenigt beide families: de grootste muziek spreekt immers tot zowel het gevoel als het intellect.